U Službenim novinama FBiH 89/18 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je usvojio Parlament FBiH 10.07.2018.godine. Došlo je do sljedećih izmjena:

Član 1.

U Zakonu o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16), u članu 19. stav (3) na kraju rečenice iza riječi “pravo”, dodaju se riječi: “osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno.”.

Član 2.

Iza člana 20., dodaje se član 20a. koji glasi:

“Član 20a.

(1)  Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca.

(2)  U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stavka (2) ovog članka u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju Federacije, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija, te u gospodarskim društvima u kojima Federacija sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala.

(4) Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stavka (2) ovog članka u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacija- ma, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kantoni, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili općina sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala.”.

 Član 3.
U članu 28. riječi: “u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada”, zamjenjuju se riječima: “odmah na početku rada”.

Član 4.
U članu 42. stavak (4) riječi: “Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Federacije)”, brišu se.

Član 5.

U članu 47. stav (1) dodaje se druga rečenica koja glasi: “Iznimno, godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema naravi posla i uvjetima rada.”.

Član 6.
U članu 75. stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:

 1. a)  osnovne plaće;
 2. b)  dijela plaće za radni učinak ukoliko je isti ostvaren i
 3. c)  uvećane plaće iz člana 76. ovog zakona.”.

Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

“(4) Radni učinak definira poslodavac sukladno općim propisima, kolektivnom ugovoru ili pravilnikom o radu.”.

Član 7.
U članu 78. stava (1), mijenja se i glasi:

“(1) Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konzultiranja sa Gospodarsko-socijalnim vijećem.”.
Stav (3) mijenja se i glasi:

“(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva financija u suradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodno konzultiranje sa Gospodarsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stava (1) ovog člana.”.

Član 8.
U članu 94. toč. c. i d., mijenjaju se i glase:

“c. kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;

d. kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;”.

Član 9.
U članu 114. stav (1), riječ “može”, zamjenjuje se se riječima: “dužan je”.
U stavu (3) riječi: “osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa”, zamjenjuju se riječima: “osim u slučaju otkaza ugovora o radu sukladno ovom zakonu”.

Član 10.
U članu 138. stav (1), iza riječi “sklapaju”, dodaju se riječi: “Vlada Federacije”.
U stavu (4) iza riječi “poslodavac”, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: “a gdje se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti njihovu suglasnost.”.

Član 11.
Iza člana 138., dodaje se član 138a. koji glasi:

“Član 138a.

 1. (1)  Granski kolektivni ugovor za područja djelatnosti koja sefinanciraju iz proračuna ili izvanproračunskih fondova, sklapaju Vlada Federacije, odnosno mjerodavna ministarstva i vlade kantona, odnosno mjerodavna ministarstva s jedne strane i reprezentativni sindikati tih područja djelatnosti s druge strane.
 2. (2)  Granske kolektivne ugovore za javna poduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, sklapaju reprezentativni sindikati i osnivači.
 3. (3)  Granske kolektivne ugovore za gospodarska društva u kojima Federacija, kanton, grad ih općina sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala, pored reprezentativnog sindikata, sklapaju predstavnici nositelja državnog kapitala uz sudjelovanje reprezentativne udruge poslodavaca, osim ako nije drugačije uređeno sporazumom Vlade Federacije, odnosno vlade kantona, gradonačelnika ili načelnika općine sa reprezentativnim udrugom poslodavaca.
 4. (4)  U postupku pregovaranja radi sklapanja kolektivnih ugovora iz st. (1), (2) i (3) ovoga članka, reprezentativni sindikat dužan je da surađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa uposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.”.

  Član 12.
  Naziv i član 168. mijenjaju se i glase:

“Član 168.
Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

 1. (1)  Radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti u organe Bosne i Hercegovine, Federacije, organe kantona, grada i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora odnosno imenovanja.
 2. (2)  Radnik koji nakon završenog mandata iz stavka (1) ovog člana, želi da se vrati kod istog poslodavca, dužan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je dužan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.
 3. (3)  Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stavka (2) ovog članka, poslodavac je dužan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na dužnost ili na druge odgovarajuće poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u smislu članka 96. ovog zakona.
 4. (4)  Ako poslodavac ne može vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stavka (3) ovog članka, dužan mu je isplatiti otpremninu utvrđenu učlanku 111. ovog zakona, s tim da se prosječna plaća dovede na razinu plaće koju bi radnik ostvario da je radio.
 5. (5)  Ako radniku prestane radni odnos u smislu stavka (3) ovogčlanka, poslodavac ne može u roku od jedne godine dana, uposliti drugu osobu koja ima istu kvalifikaciju ili stupanj stručne spreme.”.

  Član 13.
  U članu 171. stavak (1), dodaje se nova točka 53. koja glasi:

“53. iz neopravdanih razloga ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79. stavak (1) ovog zakona, sa svim pripadajućim doprinosima,”.

Dosadašnje toč. 53. do 71. postaju toč. 54. do 72.

Član 14.

Član 172. zakona, briše se.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *