U “Službenim novinama FBiH” broj 28/21 od 09.4.2021. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge. 

 

 

Član 1

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuju se sadržaj i način vođenja Registra kvalificiranih lica te registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju usluge u oblasti knjigovodstva i računovodstva, postupak upisa podataka u registre, promjene i brisanje podataka, upotreba i način uvida u podatke registara.

Član 2

(Registri)

(1) Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu s članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21 – u daljem tekstu: Zakon), uspostavlja i vodi:

 1. a) Registar kvalificiranih lica,
 2. b) Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge,
 3. c) Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) Registri iz stava (1) ovog člana vode se u elektronskom obliku, javni su i dostupni na internet stranici Ministarstva.

(3) Registri iz stava (1) ovog člana ažuriraju se na dnevnom osnovu.

(4) Registri propisani ovim Pravilnikom čuvaju se trajno, u skladu s propisima kojima se uređuje čuvanje arhivske građe.

Član 3

(Zahtjev za upis u Registar kvalificiranih lica)

(1) Kvalificirano lice iz člana 32. Zakona je lice koje posjeduje važeću licencu certificiranog računovođe u skladu sa Zakonom i koje je zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u pravnom licu koje pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge, odnosno koje je poduzetnik ili koje je zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom kod poduzetnika koji pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) U roku osam dana od zasnivanja radnog odnosa u pravnom licu ili kod poduzetnika koji pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge kvalificirano lice je dužno upisati se u Registar kvalificiranih lica.

(3) Zahtjev za upis u Registar kvalificiranih lica zajedno s pratećom dokumentacijom kvalificirano lice podnosi Ministarstvu na Obrascu koji se nalazi u Prilogu br. 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Zahtjev za upis u Registar kvalificiranih lica podnosi i kvalificirano lice koje je poduzetnik u roku osam dana od registracije redovne, dopunske ili dodatne djelatnosti kod nadležnog organa lokalne samouprave.

(5) Uz Zahtjev iz stava (2) ovog člana kvalificirano lice dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 1. a) kopiju ličnog dokumenta kojim se dokazuje identitet;
 2. b) ovjerenu kopiju certifikata sa zvanjem računovođe;
 3. c) ovjerenu kopiju važeće licence – dozvole za rad računovođe;
 4. d) uvjerenje/potvrdu izdatu od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);
 5. e) uvjerenje/potvrdu izdatu od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);
 6. f) ovjerenu kopiju ugovora o radu, potvrdu o statusu zaposlenog (obrazac JS 3600) iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa socijalnog osiguranja, koji se vodi kod Federalnog ministarstva finansija – Porezne uprave (u daljem tekstu: Porezna uprava);
 7. g) ukoliko je kvalificirano lice poduzetnik za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, dostavlja ovjerenu kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti.

(6) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Registar kvalificiranih lica.

(7) Kvalificirano lice iz stava (1) ovog člana dužno je prijaviti Ministarstvu sve promjene u podacima koji se vode u Registru u roku 8 dana od nastanka promjene.

Član 4

(Dostavljanje informacija o kontinuiranom usavršavanju)

Profesionalno tijelo iz člana 136. stava (1) Zakona u skladu sa članom 125. stav (5) tačka c) Zakona dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana po isteku prethodne godine pregled (informaciju) o prisutnosti minimalnom broju sati kontinuiranog usavršavanja nosioca profesionalnih zvanja kojima je izdata licenca u skladu sa Zakonom, na osnovu čega Ministarstvo cijeni ispunjenje uslova o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju kvalificiranih lica.

Član 5

(Podaci u Registru kvalificiranih lica)

Registar kvalificiranih lica sadrži sljedeće podatke:

 1. a) ime (ime roditelja) prezime,
 2. b) adresa (ulica, općina, kanton),
 3. c) kontakt podaci (telefon, e-mail),
 4. d) podaci o izdatoj licenci (broj licence, datum izdavanja i organ koji je izdao),
 5. e) podaci o izdatom certifikatu za zvanje: certificirani računovođa (broj certifikata, datum izdavanja i organ koji ga je izdao),
 6. f) naziv i JIB pravnog lica u kojem je zaposleno kvalificirano lice na puno radno vrijeme
 7. g) poslovno ime poduzetnika kod kojeg je zaposleno kvalificirano lice na puno radno vrijeme,
 8. h) kao poduzetnik obavlja:

1) redovnu djelatnost

2) dopunsku djelatnost ili

3) dodatnu djelatnost

 1. i) broj i datum Rješenja o upisu u Registar,
 2. j) broj i datum Rješenja o brisanju iz Registra.

Član 6

(Zahtjev za upis u Registar pravnih lica)

(1) Pravno lice koje je registrovano kod nadležnog suda isključivo za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga dužno je upisati se u Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) Pravno lice iz stava (1) ovog člana podnosi Ministarstvu Zahtjev za upis u Registar pravnih lica za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga s pratećom dokumentacijom na Obrascu u Prilogu br. 2. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Uz Zahtjev za upis u Registar iz stava (2) ovog člana Ministarstvu se dostavljaju:

 1. a) ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji pravnog lica,
 2. b) dokazi o zapošljavanju kvalificiranog lica:

1) ovjerena kopija ugovora o radu,

2) uvjerenje o osiguranju zaposlenih (obrazac 3610) iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa u Poreznoj upravi i

3) uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

Član 7

(Podaci u Registru pravnih lica)

(1) Po kompletiranju dokumentacije, Ministarstvo pravnom licu iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika izdaje rješenje o upisu u Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.

(2) Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge sadrži sljedeće podatke:

 1. a) naziv i sjedište pravnog lica,
 2. b) broj i datum izdavanja izvoda iz sudskog registra,
 3. c) šifra djelatnosti,
 4. d) imena osnivača pravnog lica,
 5. e) lice/a za zastupanje pravnog lica,
 6. f) članove uprave,
 7. g) jedinstveni identifikacioni broj (JIB), izdat od Porezne uprave,
 8. h) kontakt podatke (telefon, e-mail adresa),
 9. i) podatke o kvalificiranim licima (ime i prezime, registarski broj),
 10. j) broj i datum Rješenja Ministarstva finansija o upisu u Registar iz stava (1) ovog člana,
 11. k) broj i datum Rješenja Ministarstva finansija o brisanju iz Registra iz stava (1) ovog člana i
 12. l) izrečene mjere.

(3) Pravno lice iz stava (1) ovog člana dužno je prijaviti Ministarstvu sve promjene u podacima koji se vode u Registru u roku osam dana od nastanka promjene.

Član 8

(Zahtjev za upis u Registar poduzetnika)

(1) Poduzetnik registrovan za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga podnosi Ministarstvu Zahtjev i prateću dokumentaciju za upis u Registar poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga na Obrascu u Prilogu br. 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz Zahtjev Ministarstvu se dostavljaju:

 1. a) ovjerena kopija rješenja o registraciji poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga;
 2. b) dokazi o zapošljavanju kvalificiranog lica;

1) ovjerena kopija ugovora o radu,

2) uvjerenje o osiguranju zaposlenih (obrazac 3610) iz Jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa u Poreznoj upravi,

3) uvjerenje Porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama.

 1. c) ukoliko je poduzetnik kvalificirano lice, dostavljaju se dokazi o izmirenim poreznim obavezama za poduzetnika.

(3) Na osnovu kompletiranog Zahtjeva, Ministarstvo poduzetniku iz stava (1) ovog člana izdaje rješenje o upisu u Registar poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.

(4) Poduzetnik je dužan Ministarstvu dostaviti i sve promjene podataka vezano za obavljanje djelatnosti iz stava (1) ovog člana u roku osam dana od nastanka promjene.

Član 9

(Podaci u Registru poduzetnika)

(1) Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge uspostavlja se na osnovu podataka i dokumentacije iz člana 8. st. (1) i (2) ovog Pravilnika.

(2) Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge sadrži sljedeće podatke:

 1. a) poslovno ime i sjedište poduzetnika,
 2. b) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) koji izdaje Porezna uprava,
 3. c) šifra djelatnosti,
 4. d) podatke o poduzetniku – kvalificiranom licu (registarski broj),
 5. e) način obavljanja djelatnosti (redovna, dopunska ili dodatna),
 6. f) kontakt podatke (telefon, e-mail adresa) i
 7. g) podatke o zaposlenim kvalificiranim licima.

Član 10

(Upis u registre)

Ministarstvo donosi rješenja o upisu u registre iz člana 3. stav (5), člana 7. stav (1) i člana 8. stav (3) ovog Pravilnika u roku pet radnih dana od kompletiranja Zahtjeva i isti dan se unose i u registre iz člana 2. ovog Pravilnika.

Član 11

(Brisanje iz registara)

Postupak brisanja iz registara iz člana 2. ovog Pravilnika vodi se u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) i Ministarstvo donosi Rješenje o brisanju iz registara.

Član 12

(Podnošenje zahtjeva za upis u registre)

Certificirane računovođe koji imaju važeće licence i koji su u radnom odnosu kod pravnih lica, odnosno kod poduzetnika koje pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge kao i pravna lica i poduzetnici koji su pružali knjigovodstvene i računovodstvene usluge prije stupa na snagu Zakona dužni su Ministarstvu podnijeti zahtjeve o upisu u registre iz člana 2. ovog Pravilnika sa svom dokumentacijom o ispunjenju uslova propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom najkasnije do 4. septembra 2021. godine

Član 13

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

PRAVILNIK

Prilozi

 

Novosti