U Službenim novinama FBiH broj 97/17 je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku,sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige koji stupa na snagu od 01.01.2018.godine. U nastavku članka pročitajte do kojih je to izmjena došlo.

1.Trgovačka knjiga vodi se u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa;

 

2.Ako se trgovačka knjiga vodi ručno svaka strana mora biti numerisana rednim brojem, uvezana, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Trgovačku knjigu potpisuje i ovjerava odgovorno lice trgovca prije unosa podataka;

 

3.Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski, radi dostupnosti evidencije prilikom inspekcijske kontrole, na zahtjev inspektora vrši se štampanje podataka; Dosadašnje obaveze u vezi sa elektronskim vođenjem trgovačke knjige su brisane, a uključivale su obaveze iz člana 6. Pravilnika i to: Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski putem računara,svaka strana nakon štampanja mora biti numerisana, povezana i ovjerena od strane odgovornog lica trgovca. Odštampane strane iz evidencije moraju u cijelosti odgovarati podacima (sadržaju) iz obrasca trgovačke knjige prema hronologiji evidencije u elektronskoj formi;

 

4.U članu 9. dodana su dva nova stava a koje se odnose na označavanje robe izložene u prodaji a koji glase:  (1) Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju mora se označiti redni broj iz trgovačke knjige i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi, ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom, odnosno zapisnikom o promjeni cijena.

(2) Ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti po odredbi prethodnog stava.

 

5.Kod trgovačke knjige na veliko  TKV vrijednost zaliha predstavlja razliku kolone 4 i “zbira kolone 5 i 6”. U Članu 15. Pravilnika dodana su 2 nova stava, a koja se odnose na zaključivanje trgovačke knjige na veliko na kraju godine, a koja glase: (1) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na veliko vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.

(2) Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampe.

 

6.EVIDENTIRANJE KALA, RASTURA, KVARA I LOMA.Evidentiranje kala, rastura, kvara i loma u skladu sa propisanim Normativima i aktima trgovca, otpisa zaliha zbog isteka roka upotrebe i neškodljivog uništenja pod nadzorom inspekcijskih organa, manjka utvrđenog na zalihama na teret trgovca, manjka utvrđenog na zalihama nastalog zbog krađe, evidentiranje popusta u maloprodaji i korištenje vlastite robe iz prodajnog objekta za vanposlovne svrhe trgovca (reprezentacija, donacija i dr.), vrši se storno knjiženjem u koloni 4. Nova izmjena je da se u kolonu 5 upisuje i maloprodajna vrijednost manjka utvrđenog na zalihama na teret odgovornog lica trgovca, a na osnovu odgovarajuće isprave. (Ranije je bilo propisano da se sav kalo, rastur, kvar lom i drugi nabrojani otpisi evidentiraju u kolonu 5, a sada je napravljena izmjena da se u kolonu 5 evidentiraju samo oni otpisi koji su na teret odgovornog lica – tj. koji će biti naplaćeni – a svi ostali otpisi se evidentiraju storno knjiženjem u koloni 4);

 

7.ZAKLJUČIVANJE TRGOVAČKIH KNJIGA. Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu zaključuje se trgovačka knjiga za trgovinu na malo, a saldo se prenosi u narednu godinu, kao početno stanje. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na malo ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. Dodano je sljedeće:  (1) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na malo vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.(2) Trgovačka knjiga za trgovinu na malo koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati;

 

Donesene su i izmjene za zaključivanje trgovačke knjige za usluge na kraju godine a koje uključuju: Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu zaključuje se trgovačka knjiga za trgovačke usluge. Zaključivanje trgovačke knjige za usluge ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. Dodano je sljedeće: (1) Ako se trgovačka knjiga za trgovačke usluge vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.(2) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati;

 

Izmjene za zaključivanje trgovačke knjige za komisionu prodaju na kraju godine uključuju: Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu zaključuje se TKK, a saldo se prenosi u narednu godinu, kao početno stanje. Zaključivanje TKK ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. Dodano je sljedeće: (1) Ako se trgovačka knjiga prometa komisionom robom vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. (2) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati;

    

Novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *