Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje  za osigurana lica iz čl. 14 i 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđuje se i plaća u mjesečnim iznosima, za vrijeme:

 

1. rada u drugom preduzeću i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima 60,00 KM

2. obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja 3,00 KM

3. obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža 30,00 KM

4. prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije koju organizira ustanova za zapošljavanje 3,00 KM

5. društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja – oblici zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine 30,00 KM (ovaj oblik organizovanja više nije aktivan u ovom obliku)

6. obavljanja javnih radova 3,00 KM
7. učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima 3,00 KM

8. obavljanja privremenih i povremenih poslova, u smislu propisa o radu 60,00 KM

9. stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju 2,00 KM

10. izdržavanja kazne zatvora 3,00 KM

11. učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća 3,00 KM

12. učestvovanja u društveno organiziranim radnim akcijama u Federaciji BiH pri obnovi i izgradnji zemlje 3,00 KM

13. obavljanja poslova vojne ili odgovarajuće civilne zaštite ili obučavanja za vršenje ovih poslova 4,00 KM

14. izvršavanja naloga Ministarstva odbrane BiH, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava civilne zaštite 4,00 KM

15. obavljanja javne i druge društvene funkcije ili građanske dužnosti na poziv državnih ili drugih ovlaštenih organa 60,00 KM

16. obavljanja poslova operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija u vršenju poslova gašenja požara i zaštite od drugih nesreća 4,00 KM

17. obavljanja poslova gorske službe spašavanja i ronjenja prilikom učestvovanja u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno imovine ili učestvovanja u spašavanju ljudi, odnosno imovine 3,00 KM

Ako navedene okolnosti  traju kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.

 

KO SU OBVEZNICI OVOG DOPRINOSA?

 

Obveznici obračuna i uplate doprinosa  su:

1. za lica iz tač. 1., 4. i 8. – isplatilac plaće, odnosno novčane naknade,

2. za lica iz tačke 2. – obrazovno-odgojne ustanove,
3. za lica iz tačke 3. – poslodavci kod kojih rade,

4. za lica iz tačke 5. – omladinske zadruge,
5. za lica iz tačke 6. – investitori radova,
6. za lica iz tačke 7. – organizatori sportskih takmičenja,

7. za lica iz tačke 9. – poduzeća i druga pravna lica kod kojih se nalaze na stručnom osposobljavanju,
8. za lica iz tačke 10. – kazneno-popravne ustanove,
9. za lica iz tač. 11. do 17. – preduzeća i druga pravna lica koji ih pozivaju.

NovostiPorezi