Porez po odbitku obračunava se na prihod koji je nerezident ostvario obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriju Federacije, isključujući prihode koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta.

 

Plaća se na:

  • DIVIDENDE, odnosno raspodjela iz dobiti;
  • KAMATE ili njezinog funkcionalnog ekvivalenta po financijskim instrumentima i aranžmanima;
  • NAKNADE ZA AUTORSKA PRAVA I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA;
  • NAKNADA ZA UPRAVLJAČKE, TEHNIČKE I OBRAZOVNE USLUGE(uključujući naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i konzalting usluge);
  • NAKNADA ZA ZAKUP PO OSNOVU IZNAJMLJIVANJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE;
  • NAKNADA ZA ZABAVNE I SPORTSKE DOGAĐAJE;
  • PREMIJA OSIGURANJA ZA OSIGURANJE ILI REOSIGURANJE OD RIZIKA U FEDERACIJI;
  • NAKNADA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE;
  • OSTALE NAKNADE ZA USLUGE, ali samo za nerezidente iz država s kojima nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Obaveza plaćanja poreza po odbitku nastaje momentom ISPLATE naknade nerezidentu (a ne primitkom fakture ili zaključenjem ugovora) (član 38.stav 4. Zakona).

Ukoliko se radi o uslugama koje podliježu porezu po odbitku ili nemamo ugovor sa državom primaoca prihoda, prijava poreza se vrši putem obrasca POD (815-isplata dividendi, 816-isplata kamate, 817-autorske naknade i prava, 818-ostali oporezivi prihodi, 819-isplata po osnovu imovine i prava).

 

Isplatilac prihoda je dužan podnijeti prijavu o obračunatom i uplaćenom porezu u roku od 10 dana nakon isteka mjeseca u kojem je izvršena isplata poreza ili izmirena obaveza nerezidentu. Ukoliko postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tada trebamo provjeriti da li se takva usluga nalazi na listi oslobođenoj od oporezivanja.

Ukoliko je prihod oporeziv isključivo u zemlji primaoca prihoda prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik je dužan do 20.tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti obrazac OP-820. (Član 110.Pravilnika)

 

OBRAZAC OP-820 popunjava isplatilac prihoda i treba biti ovjeren od strane primaoca prihoda i od strane njihovog nadležnog organa Porezne uprave.Ukoliko primalac prihoda ne može obezbijediti potpis od strane Porezne uprave dužan je dostaviti Potvrdu o rezidentnosti koja nije starija od godinu dana. Uz obrazac OP-820, Potvrdu o rezidentnosti isplatilac je dužan dostaviti i kopiju fakture i u 4 primjerka predati u svoju poreznu upravu. Obrazac se predaje do 20.tog u toku mjeseca za prethodni mjesec.

Obrazac OP-820 se predaje samo ako je usluga oporeziva u zemlji primaoca prihoda. Ukoliko usluga nije oporeziva ne predaje se obrazac.

 

Sve dodatne informacije oko poreza po odbitku možete pronaći u Zakonu o porezu na dobit (član 38) i Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit (član 55-66, član 109-115).

NovostiPorezi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *